Všeobecné obchodné podmienky

I.

Na úvod

 1. Tieto obchodné podmienky obsahujú záväzné pravidlá pre užívateľov a návštevníkov internetového obchodu www.edumania.sk (ďalej len obchodu) prevádzkovaného spoločnosťou Elementa s.r.o., Aloisa Lutonského 716/11, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 50352857 (daľej len predávajúci)

 II.

Kto u nás môže nakupovať 

 1. Nákup tovaru prostredníctvom Internetového veľkoobchodu www.edumania.sk (ďalej len obchodu) môže uskutočňovať každá fyzická (podnikateľ) a právnická osoba (ďalej len kupujúci) bez obmedzenia, za predpokladu, že bude dodržiavať tieto Všeobecné obchodné podmienky.
 2. Kupujúci pri registrácii používateľského účtu a vytvorením každej objednávky tovaru potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente registrácie či odoslaní objednávky.

 III.

Užívateľský účet

 1. Podmienkou nákupu tovaru kupujúcim je jeho úspešná registrácia na internetových stránkach obchodu . Na základe tejto registrácie môže kupujúci vstupovať do svojho užívateľského rozhrania, z ktorého môže odosielať objednávky tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo registráciu kupujúceho odmietnuť, a to aj bez uvedenia dôvodu.
 2. Registrácia kupujúceho sa vykonáva prostredníctvom vyplnenia a odoslania registračného formulára dostupného na internetových stránkach www.edumania.sk. Kupujúci je pri registrácii povinný uvádzať všetky údaje správne, úplne a pravdivo. Predávajúci považuje údaje uvedené kupujúcim v jeho užívateľskom účte za správne, pričom zodpovednosť za ich nesprávnosť nesie kupujúci. Kupujúci je povinný údaje uvedené v jeho užívateľskom účte pri akejkoľvek ich zmene aktualizovať.
 3. Prístup kupujúceho k jeho užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom, ktoré si kupujúci zvolí pri registrácii. Registrácia je dokončená overením registračných údajov kupujúceho. Kupujúci obdrží verifikačný e-mail, ktorý mu zašle predávajúci.
 4. Kupujúci je povinný svoje prihlasovacie údaje zabezpečiť proti strate, odcudzeniu a zneužitiu tretími osobami tak, aby nemohlo dôjsť na použitie jeho používateľského účtu tretími osobami. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že zodpovedá za akékoľvek zneužitie jeho prihlasovacích údajov treťou osobou. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie jeho užívateľského účtu treťou osobou.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet kupujúceho, a to najmä v prípade, že kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva dlhšie ako 6 mesiacov, či v prípade, že kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z týchto obchodných podmienok.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia potrebného na prevádzku internetových stránok.

 IV.

Ponúkaný tovar

 1. Zoznam tovaru na internetových stránkach www.edumania.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný s kupujúcim uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
 2. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru na internetových stránkach www.edumania.sk. Dostupnosť tovaru je zvyčajne uvedená u konkrétneho tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že fotografie tovaru sú v niektorých prípadoch iba ilustratívne.
 3. Všetok ponúkaný tovar zodpovedá požiadavkám právnych predpisov SR. Informácie o spôsobe použitia sú obsiahnuté v príslušných návodoch na obsluhu, ktoré sú súčasťou dodávaného tovaru alebo sú k dispozícii elektronicky.
 4. Kupujúci berie na vedomie, že pri uplatnení svojich nárokov zo zodpovednosti za vady bude postupovať v súlade s reklamačným poriadkom dostupným na internetových stránkach obchodu.

 V.

Objednanie tovaru a cena tovaru

 1. Pre uskutočnenie objednávky tovaru vyberie kupujúci tovar a riadne vyplní objednávkový formulár dostupný na internetových stránkach www.edumania.sk. Predávajúci následne kupujúcemu potvrdí prijatie objednávky prostredníctvom automatického e-mailu ihneď po dokončení objednávky. Na základe priamej požiadavky kupujúceho je predávajúci oprávnený objednávkový formulár upraviť, alebo ho úplne samostatne vyplniť. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci si vyhradzuje právo v lehote 2 pracovných dní objednávku odmietnuť, a to aj bez udania dôvodu. Odmietnutie objednávky súvisí predovšetkým s nedostupnosťou objednaného tovaru.
 2. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim ohľadne produktov (ďalej len "kúpna zmluva") vzniká doručením potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho na e-mailovú adresu kupujúceho. Informácie o prípadnej nedostupnosti tovaru a lehota pre dodanie momentálne nedostupného tovar sa riešia individuálne, keď predávajúci v takom prípade kontaktuje spravidla telefonicky alebo emailom kupujúceho. V prípade, že kupujúci nesúhlasí s dodaním momentálne nedostupného tovaru v individuálnej dodacej lehote, je oprávnený odmietnuť dodanie tohto momentálne nedostupného tovaru, najdlhšie však v deň oznámenia informácie o individuálne dodacej lehote. Ak kupujúci tovar v deň objednania neodmietne, je kúpna zmluva uzatvorená ohľadom všetkého objednaného tovaru a kupujúci je povinný prijať tovar aj v novo stanovenej dodacej lehote.
 3. Ceny tovaru sú uvedené na internetových stránkach obchodu u jednotlivých položiek tovaru a sú platné v momente uskutočnenia objednávky. Tieto ceny sú zmluvné a predávajúci si vyhradzuje právo ich priebežne meniť podľa svojho uváženia.
 4. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny tovaru.

 VI.

Platobné podmienky

 1.  Kupujúci má možnosť uhradiť kúpnu cenu tovaru a súvisiace poplatky niektorým z nasledujúcich spôsobov:
  1. poukázaním kúpnej ceny na účet predávajúceho s príslušným variabilným symbolom, ktorý platbu identifikuje. V takom prípade si predávajúci vyhradzuje právo odoslať tovar až po pripísaní kúpnej ceny jeho účet v UniCredit Bank: SK41 1111 0000 0013 3389 7009 alebo na účet vo Fio banke: SK95 8330 0000 0023 0160 4683
  2. Platobnou kartou cez platobnú bránu GoPay
  3. Dobierkou pri prebratí tovaru
 2. Kupujúci súhlasí so zasielaním faktúry elektronicky na jeho adresu elektronickej pošty uvedenú v užívateľskom účte alebo na inú adresu elektronickej pošty písomne ​​oznámenú predávajúcemu kupujúcim.
 3. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči kupujúcemu oproti pohľadávkam kupujúceho voči predávajúcemu. Kupujúci nie je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky vyplývajúce z kúpnej zmluvy voči akýmkoľvek pohľadávkam predávajúceho.

 VII.

Dodacie podmienky

 1. Náklady na dopravu tovaru hradí kupujúci. Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností predávajúceho odoslaný spôsobom, ktorý kupujúci zvolí, a to v rovnaký deň, v ktorom bola vytvorená objednávka, ak bola objednávka vytvorená do 11:00. Alebo v nasledujúci deň po vytvorení objednávky, ak bola objednávka kupujúcim vytvorená po 11:00. V prípade úhrady kúpnej ceny poukázaním na účet predávajúceho je predávajúci oprávnený odoslať tovar v rovnakej lehote počítanej až od pripísania kúpnej ceny na svoj účet.
 2. V prípade, ak predávajúci nebude môcť z akýchkoľvek dôvodov dodať tovar vo vyššie uvedených lehotách, bude o tejto skutočnosti okamžite kupujúceho informovať.
 3. Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke. Kupujúci je povinný tovar prevziať a za týmto účelom zaistiť potrebnú súčinnosť s prevzatím tovaru v príslušnom mieste dodania tovaru.
 4. Reklamáciu doručeného tovaru (množstvo a stav produktov) je možné uplatniť do 48 hod. po prevzatí zásielky.
 5. Tovar bude odovzdaný na základe potvrdenia kupujúceho prepravcovi o prevzatí tovaru.
 6. Kupujúci môže zvoliť z nasledujúcich spôsobov dodania tovaru:
  1. Prepravná spoločnosť UPS
  2. Osobný odber na adrese: Sklad Elementa s.r.o., Nová 4433, 031 01 Liptovský Mikuláš.
 7. Cena dopravného je nasledujúca:
  • Pri objednávke pod 200€ s DPH  bude účtovaná čiastka 5€ bez DPH.
  • Pri objednávke nad 200€ bez DPH je doprava ZDARMA.

 VIII.

Dropshipping - priama dodávka zákazníkovi

 1. Dropshipping je spôsob distribúcie tovaru, kedy predávajúci odosiela tovar priamo zákazníkovi kupujúceho.
 2. Keďže objednávku od koncového zákazníka prijal kupujúci, má na starosti aj fakturáciu a vybavovanie prípadnej reklamácie.
 3. Ceny tovaru zostávajú pri tejto službe rovnaké, ako pri dodaní na sklad kupujúceho. 
 4. Cena za službu je zohľadnená v navýšenej cene prepravy (Packeta - do výdajného miesta: 6€ alebo Priame dodanie zákaznikovi: 9€)
 5. V prípade, ak je potrebné od zákazníka kupujúceho inkasovať dobierku, tak kupujúci zvolí v košíku ako spôsob platby: Dobierka.
 6. Aby mohol prepravca zákazníka kontaktovať ohľadom dodania, uvedie kupujúci v košíku (časť Informácie o Vás) telefónny kontakt na koncového zákazníka (do poľa Telefón).

 IX.

 Ochrana osobných údajov

 1. Kupujúci, na ktorého sa vzťahuje ochrana osobných údajov podľa osobitných právnych predpisov alebo ktorý sám v rámci svojho podnikania uvádza osobné údaje (napr. Rodné číslo pre identifikáciu SZČO na daňových dokladoch), berie na vedomie, že akceptáciou týchto obchodných podmienok (uzavretím kúpnej zmluvy, ktorá sa riadi týmito obchodnými podmienkami), sa predávajúci stáva správcom osobných údajov, ktoré mu kupujúci poskytne za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvného záväzku (kúpnej zmluvy).
 2. Predávajúci ako správca takto získané osobné údaje spracúva za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvného záväzku a na účely svojich oprávnených záujmov.
 3. Predávajúci spracováva nasledujúce osobné údaje:
  1. informácie o úkonoch kontaktných osôb kupujúceho v priebehu plnenia zmluvy (za kontaktnej osoby kupujúceho budú považované najmä členovia štatutárnych orgánov, zamestnanci a ďalší zástupcovia kupujúceho);
  2. informácie o správach zasielaných kontaktným osobám;
  3. informácie o platobnom styku medzi ním a kontaktnou osobou, ak v súvislosti s plnením zmluvy k nemu dochádza;
  4. identifikačné, adresné a kontaktné údaje kontaktnej osoby uvedené pri uzatváraní alebo plnení zmluvy;
  5. záznamy o vzájomnej komunikácii medzi kontaktnými osobami a predávajúcim;
  6. rodné číslo pre identifikáciu SZČO na daňových dokladoch.
 4. Osobné údaje sú predávajúcim spracovávané za nasledujúcimi účely:
  1. uzatvorenie a plnenie zmluvy, (právny dôvod spočívajúci v plnení zmluvného záväzku);
  2. evidencia kontaktných osôb, adries a kontaktov a vedenie zákazníckych účtov kupujúceho (právny dôvod spočívajúci v plnení zmluvného záväzku);
  3. oslovenie v rámci priameho marketingu nových a existujúcich zákazníkov (právny dôvod spočívajúci v oprávnenom záujme predávajúceho);
  4. vnútorné administratívne potreby, vrátane tvorby štatistík a evidencií (právny dôvod spočívajúci v oprávnenom záujme predávajúceho);
  5. (ochrana majetku a právnych nárokov predávajúceho (právny dôvod spočívajúci v oprávnenom záujme predávajúceho).
 5. Osobné údaje sú spracovávané po dobu danú osobitným právnym predpisom, a ak takého predpisu nie je, potom po dobu trvania zmluvy s kupujúcim a ďalej do doby uplynutia premlčacej doby právach vzniknutých z prípadného porušenia zmluvy či porušovania kupujúceho alebo kontaktných osôb.
 6. Ak sú na to splnené podmienky podľa osobitného predpisu, sú kontaktné osoby, či inak oprávnené subjekty oprávnené:
  1. požadovať prístup k osobným údajom;
  2. požadovať opravu, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov;
  3. požadovať obmedzenia spracovania osobných údajov;
  4. požadovať vysvetlenie spracovania osobných údajov;
  5. namietať proti spracovaniu osobných údajov;
  6. využiť právo na prenosnosť osobných údajov;
  7. využiť práva podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov k Úradu pre ochranu osobných údajov;
  8. využiť ďalšie práva uvedené v právnych predpisoch o ochrane osobných údajov.
 7. Osobné údaje môžu byť odovzdané iným správcom výhradne v súvislosti s plnením zákonných povinností predávajúceho i a v týchto prípadoch sú príjemcami predovšetkým orgány verejnej správy.

X.

Záverečné ustanovenia

 1.  Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.4.2023 a rušia predchádzajúce znenia Všeobecných obchodných podmienok.
 2. Predávajúci si vyhradzuje zmeniť obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. Zmena obchodných podmienok sa však nedotkne kúpnych zmlúv platne uzatvorených pred účinnosťou nových obchodných podmienok.
 3. Prípadné vratky nevyhovujúceho tovaru- reklamácie odosiela zákazník na vlastné náklady späť na adresu skladu: Elementa s.r.o., Aloisa Lutonského 716/11, 031 01 Liptovský Mikuláš
Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & techka s.r.o.