Reklamačný poriadok

Predávajúci: Elementa s.r.o., Aloisa Lutonského 716/11, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 50352857

 1. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci svojím podpisom pri prevzatí tovaru predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru, vrátane informácií o tom, kde možno reklamáciu uplatniť ako aj s týmto Reklamačným poriadkom.
 2. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru, ktorý kupujúci kúpil v internetovom obchode www.edumania.sk. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení. 

I.

Zodpovednosť predávajúceho

 1. Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo a mieru, okrem tovaru, pri ktorom je už samotným výrobcom stanovená možnosť odchýlky, o čom predávajúci oboznámil kupujúceho už pri objednávke tovaru. Tovar musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí zákazníkom a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru kupujúcim v záručnej dobe. U vecí už použitých nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím, opotrebovaním alebo nesprávnym ošetrovaním. 
 1. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho prevzatí/ dodaní priložená faktúra (predajný doklad), ktorá zároveň slúži aj ako záručný doklad. 
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo farebných odlišností medzi elektronickým katalógom umiestneným v internetovom obchode www.edumania.sk a tovarom, resp. medzi jednotlivými výrobnými šaržami.

II.

Právo kupujúceho na reklamáciu vadného tovaru

 1. Ak sa vyskytne na kúpenom tovare vada, je kupujúci oprávnený uplatniť si práva zo zodpovednosti za vady tovaru. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaviť v lehote podľa článku V. bod 3.
 2. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať tovar ako aj to, či prebraný/ dodaný tovar súhlasí s faktúrou alebo dodacím listom. V prípade, že je prepravný obal viditeľne poškodený, kupujúci môže tovar prevziať a ihneď na mieste spísať s vodičom/ dopravcom reklamačný protokol. O tejto situácii je kupujúci povinný bezodkladne informovať predávajúceho e-mailom na adrese ahoj@edumania.sk. Na základe vyhotoveného reklamačného protokolu bude kupujúcemu poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny alebo dodaný nový výrobok, podľa dohody s predávajúcim.
 3. Ak je dodaný tovar mechanicky poškodený, pričom toto mechanické poškodenie nebolo možné zistiť priamo pri prevzatí tovaru, je kupujúci povinný uplatniť túto reklamáciu bezodkladne, t.j. do 24 hodín po prevzatí zásielky, a to e-mailom na adrese ahoj@edumania.sk. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia nie je predávajúci povinný uznať.
 4. Kupujúci je povinný reklamovaný tovar doručiť na adresu Elementa s.r.o., Aloisa Lutonského 716/11, 031 01 Liptovský Mikuláš. Zaslaný tovar musí byť poistený, nakoľko predávajúci nezodpovedá za jeho poškodenie či prípadnú stratu pri doručovaní do prevádzky predávajúceho. Zásielky zaslané na dobierku nie je predávajúci povinný akceptovať.
 5. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie tých vád, na ktoré mu bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny a/alebo o ktorých ho predávajúci pri prevzatí tovaru informoval. 

III. 

Záručná doba

 1. Predávajúci poskytuje na tovar záruku v zmysle platných právnych predpisov SR, ktorú je kupujúci oprávnený uplatniť u predávajúceho na tovar zakúpený v internetovom obchod predávajúceho www.edumania.sk  a vykazujúci vady, ktoré zavinil predávajúci alebo výrobca. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené používaním. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú nemohol kupujúci používať tovar z dôvodu záručnej opravy.
 2. Záručná doba je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. Daňový doklad, ktorý kupujúci dostane s tovarom, slúži zároveň ako záručný list.  
 3. Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola kupujúcim uplatnená v záručnej lehote. Kupujúci je povinný predložiť predávajúcemu spolu s reklamovaným tovarom vrátane príslušenstva vždy kópiu daňového dokladu. Reklamovaný tovar musí byť zabalený tak, aby nedošlo počas prepravy k jeho poškodeniu.
 4. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady a nevzťahuje sa na nesprávne použitie výrobku, najmä zlou aplikáciou a nesprávnym skladovaním. 
 5. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou vadného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia tohto nového tovaru.
 6. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim vopred upozornený, alebo o ktorých vedel s prihliadnutím k okolnostiam, ako ani v prípade, ak vada tovaru bola spôsobená vonkajšími udalosťami, nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním na iný účel, alebo za iných podmienok než ako sú podmienky určené na používanie tovaru.

IV.

 Reklamačný list

 1. O každej reklamácii je kupujúci povinný písomne vyhotoviť reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane kupujúci a originál predávajúci.
 2. Reklamačný list musí obsahovať:
  1. názov, adresu, telefónny kontakt prevádzky, kde bol tovar reklamovaný
  2. meno osoby zo strany predávajúceho, ktorá reklamáciu prevzala
  3. obchodné meno, identifikačné údaje kupujúceho; meno, priezvisko a telefónny kontakt poverenej osoby, ktorá tovar v mene kupujúceho reklamuje
  4. názov alebo popis reklamovaného tovaru
  5. stručný popis reklamovanej vady, druh a rozsah vady
  6. vyjadrenie predávajúceho k reklamácii
  7. súhlas kupujúceho s vyjadrením
  8. podpis predávajúceho
  9. podpis kupujúceho
  10. dátum
 3. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe.
 4. Nárok na uplatnenie reklamácie nevzniká:
  1. pokiaľ uplynula záručná doba;
  2. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru;
  3. tovar bol poškodený pri preprave, pričom zjavné poškodenie tovaru alebo jeho obalu je nutné bezodkladne riešiť s prepravcom/ dopravcom;
  4. mechanickým alebo iným poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie tovaru, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním tovaru na účel, na ktorý bol vyrobený a určený);
  5. používaním tovaru v nevhodných podmienkach (tovar bol používaný v podmienkach, ktoré sú v rozpore s údajmi výrobcu);
  6. neodborným zaobchádzaním alebo používaním či montážou v rozpore s podmienkami uvedeným v dokumentácii k tovaru a zanedbaním odporúčanej starostlivosti o tovar v súlade s návodom na použitie ( tovar bol poškodený neodbornou inštaláciou alebo zaobchádzaním a údržbou vykonávanou v rozpore s návodom, tovar bol nevhodne skladovaný, tovar bol nesprávne čistený/ praný, poškodený pôsobením živlov ako voda, slnečné žiarenie, teplo, vlhko);
  7. tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním alebo neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami. 

V.

Vybavenie reklamácie

 1. Reklamáciu je možné akceptovať v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:
  1. vada sa vyskytla v záručnej dobe, za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží kupujúci doklad o kúpe tovaru,
  2. kupujúci zakúpil tovar v tomto obchode predávajúceho za cenu uvedenú v platnom doklade o kúpe tovaru s vyznačeným dátumom predaja preukazujúci nákup reklamovaného tovaru u predávajúceho,
  3. tovar je vadný, za týmto účelom predloží kupujúci vadný výrobok predávajúcemu.
 2. Pri nesplnení ktorejkoľvek z uvedených skutočností bude reklamácia posúdená ako neoprávnená.
 3. Reklamácia tovaru sa prijíma výhradne v písomnej forme, za ktorú sa považuje aj e-mail.
 4. Termín vybavenia reklamácie je tridsať (30) pracovných dní odo dňa jej prijatia predávajúcim.
 5. V prípade oprávnenej reklamácie bude tovar vymenený, príp. budú kupujúcemu vrátené peniaze prevodom na účet najneskôr do štrnásť (14) pracovných dní odo dňa ukončenia reklamačného konania. 

VI. 

Vady

 1. Za odstrániteľné vady sa považujú vady tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak ide o odstrániteľné vady, môže kupujúci požadovať:
  1. bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady predávajúcim, alebo
  2. výmenu vadnej časti, ak sa vady týkajú iba tejto časti a je možná jej výmena, alebo
  3. výmenu tovaru, ak tento ešte nebol použitý.
 1. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu vadného tovaru za bezvadný. Pokiaľ výmena vadného tovaru za bezvadný zo strany predávajúceho nie je dostatočne možná, môže kupujúci požadovať zrušenie objednávky a vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.
 2. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru.

 

VII. 

Vybavenie reklamácie poskytnutím primeranej zľavy

 1. Ak kupujúci požiada o primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru, alebo ak ju navrhne predávajúci a kupujúci so zľavou súhlasí, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Primeraná zľava na tovare je poskytovaná predávajúcim hlavne vtedy, ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.

VIII. 

Záverečné ustanovenia

 1. V prípade, že nebolo možné vybaviť reklamáciu ihneď, predávajúci písomne oznámi kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 (tridsať) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 2. Všetky právom v záručnej dobe uplatnené opravy sú bezplatné.
 3. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené kupujúcim v reklamačnom liste pri uplatnení reklamácie.
 4. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada tovaru objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňa 01.04.2023

 

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & techka s.r.o.